Economides Metal Recycling Limited
21 Yianni Koromia, Kaimakli, 1720 Nicosia, Cyprus
Phone: +357 22466180, Fax: +357 22432154