Σουπερ Φραϊτ Τσικεν
27A Dig. Akrita Ave, 1055 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: 22434343
Καταχωρημένες κατηγορίες