Λεωφ. Αθήνας 6, 1016, P.O. Box 21575 CY-1510, Λευκωσία, Κύπρος
Phone: +357 22730025