Chrysanthos Panayiotou & Sons Ltd
60, Megalou Alexandrou, Palaiometocho, 2682 Nicosia, Cyprus
Phones: 22836900, 99618962, Fax: 22832916
Contact Person: Chrysanthos Panayiotou