40 Evagorou Ave., Acropolis, 1907, Nicosia, Cyprus
Phone: +357 99111522