6, Grigori Afxentiou, Anna Court, off. 203, Latsia, 2235, Nicosia, Cyprus
Phone: +357 22878582, +357 99545588, Fax: +357 22878583
Contact Person: Christoforos Christofi