25A Optikou Nicolaides, 3045, Limassol, Cyprus
Phone: +357 70003393, +357 25576031, Fax: +357 25563857