Πατσακον Λτδ
Νάξου 19/19Α, κατ. 3, 1070, Λευκωσία, Κύπρος
Phone: +357 22750814, Fax: +357 22759094